Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Użytki ekologiczne tworzone na gruntach lasów państwowych to w większości bagna, zadrzewione nieużytki, zadrzewienia śródpolne, wydmy.

W Nadleśnictwie Siedlce nie ma użytków ekologicznych. Istnieją natomiast użytki ekologiczne w zasięgu terytorialnym działania nadleśnictwa.