Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie o przetragu na najem/dzierżawę

Ogłoszenie o przetragu na najem/dzierżawę

Siedlce dnia, 20 grudnia 2017 r.

Zn. spr.: S.2217.35.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Siedlce zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na najem/dzierżawę na czas nieokreślony powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności usługowej, handlowej, magazynowej lub do użytku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Powierzchnie przeznaczone do wynajmu/dzierżawy położone są przy ul. Kazimierzowskiej i ul. Poniatowskiego w Siedlcach, przy ul. Siedleckiej w Nowych Iganiach oraz w miejscowości Golice.

I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się przy ul. Kazimierzowskiej 9 w Siedlcach:

1. Pomieszczenie magazynowe przy ul. Kazimierzowskiej 9 w Siedlcach

(działka numer 12/1, adres administracyjny 14-64-011-0035-12/1, adres leśny 17-09-1-04-310a, (KW SI1S/00048133/9) w budynku o numerze inw. 102/163. Powierzchnia 217,94 m² (124,44 m² i 93,5 m²).

a. Opis nieruchomości:

Pomieszczenie nieogrzewane, wyposażone w instalację elektryczną.

b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 7 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

2. Plac przed budynkiem magazynu nr inw. 102/163 przy ul. Kazimierzowskiej 9 w Siedlcach

(działka numer 12/1, adres administracyjny 14-64-011-0035-12/1, adres leśny 17-09-1-04-310a,(KW SI1S/00048133/9)  Powierzchnia 176 m².

a. Opis nieruchomości:

Grunt utwardzony.

b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 1 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

3. Pomieszczenia biurowe przy ul. Kazimierzowskiej 9 w Siedlcach

(działka numer 12/1, adres administracyjny 14-64-011-0035-12/1, adres leśny 17-09-1-04-310a, (KW SI1S/00048133/9) w budynku o numerze inw. 103/164. Powierzchnia: 11,86 m². 

a. Opis nieruchomości:

Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, ogrzewane, wyposażone w instalację elektryczną, CO, wodno- kanalizacyjną.

b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 8 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- poboru wody i odbioru ścieków wg wskazań podlicznika,

- ogrzewania,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

II. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się przy ul. Poniatowskiego 10 w Siedlcach:

1. Place pod garaż przy ul. Poniatowskiego 16 w Siedlcach                                              

(działka nr 1/15, adres administracyjny 14-64-011-0035-1/15, adres leśny17-09-1-04-311a, nr inw. 220/091, (KW SI1S/00048133/9) Powierzchnia: 25,00 m²; 20,00 m²; 24,20 m²; i 22,88 m².

a. Opis przedmiotu dzierżawy/najmu:

Grunt nieutwardzony

b. opłata z tytułu dzierżawy/ najmu:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 3 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- podatku od gruntu wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

III. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się przy ul. Siedleckiej 49 w Nowych Iganiach:

1. Pomieszczenia gospodarcze przy ul. Siedleckiej 49 w Nowych Iganiach

(działka numer 462/3, adres administracyjny 14-26-082-0011-462/3, adres leśny 17-09-1-04-313b, (KW SI1S/00015196/8) w budynku o numerze inw. 103/162. Powierzchnia 569,36 m².

a. Opis nieruchomości:

Pomieszczenia znajdują się na I piętrze i na parterze, wyposażone w instalację elektryczną, CO, wodno-kanalizacyjną.  

 b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 5 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Gminy Siedlce,

- podłączenia wodno-kanalizacyjnego i CO oraz ich eksploatacji- we własnym zakresie bezpośrednio z dostawcami tychże mediów,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

IV. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się w Golicach:

1. Domek letniskowy położony w Golicach

(działka numer: 960, adres administracyjny: Golice 1, 08-110 Siedlce, adres leśny: 17-09-1-04-36, KW 74892),  budynek o numerze inw.: 109/570. Powierzchnia: 48,90 m².

a. Opis nieruchomości:

pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną.

b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:  

stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 5,00 zł/m² miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Gminy Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

Oferta powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta albo - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot - nazwę firmy oraz siedzibę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

2. Numer NIP/REGON.

3. Oferowaną wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 1 m² powierzchni użytkowej, podaną w wartości netto, zapisane liczbowo i słownie.

4. Rodzaj usług/działalności, jakie oferent zamierza świadczyć we wskazanych pomieszczeniach użytkowych.

5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy dzierżawy.

6. Oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników, prowadzonym przez biura informacji gospodarczych oraz że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.

7. Podpis oferenta i datę sporządzenia oferty.

Związanie ofertą:

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert.

Wadium:

Nie jest wymagane.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Złożenie w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Nadleśnictwa Siedlce i opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana hasłem:

„Przetarg nieograniczony – dzierżawa/najem pomieszczeń użytkowych w Nadleśnictwie Siedlce ”

” nie otwierać przed 27.12.2017 r. do godz. 12:00”

Oferty można składać na adres: Nadleśnictwo Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2017 r. do godz.12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Nadleśnictwa Siedlce.                                      

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Nadleśnictwo Siedlce zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być w każdym czasie odwołane przez organizatora.

Zainteresowani mogą obejrzeć pomieszczenia oraz zapoznać się z ich stanem technicznym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i w każdym dniu roboczym w godzinach 10.00 – 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Siedlce w pokoju numer 21 lub pod numerem   tel.: 600 401 861. 

Załączniki:

1. Wzór umowy dzierżawy.