Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zabiegi gospodarcze w uroczysku Sekuła

Zabiegi gospodarcze w uroczysku Sekuła

Zabiegi gospodarcze w uroczysku Sekuła (oddz. 138 c)

Nadleśnictwo Siedlce informuje, że na przełomie sierpnia i września w uroczysku Sekuła, przy ul. Artyleryjskiej w Siedlcach zostaną rozpoczęte prace gospodarcze związane z przebudową drzewostanu olszowego w wieku 87 lat (oddz. 138 c). Będzie to pierwszy etap rębni gniazdowej zupełnej wykorzystywanej w celach przebudowy drzewostanów. Zabieg ten nie niesie za sobą konieczności jednorazowego usuwania całego drzewostanu. W najbliższym czasie zostaną wycięte gniazda (powierzchnie o kolistym kształcie) o łącznej powierzchni ok. 1ha. Następnie jesienią bieżącego roku powierzchnie te zostaną odnowione tj. posadzimy tam sadzonki dębu szypułkowego oraz grabu pospolitego, w późniejszym okresie zostaną wprowadzone również inne gatunki np. lipa drobnolistna, olsza czarna.

Opisane powyżej działania podyktowane są spoczywającymi na leśnikach obowiązkami  wynikającymi z ustawy o lasach tj.:

Zgodnie z art. 13 Obowiązki właścicieli lasów i zmiana lasu na użytek rolny.

1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania a w szczególności do:

4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Działania z zakresu gospodarki leśnej, prowadzone przez Nadleśnictwo Siedlce realizowane są w oparciu o Plan Urządzenia Lasu opracowany na lata 2016-2025. Jest to dokument zatwierdzany przez Ministra Środowiska, zawierający całokształt planowanych prac gospodarczych na każde kolejne 10-cio lecie. Sporządzenie tego dokumentu poprzedzane jest wykonywaniem szeregu prac m.in. siedliskowych i gleboznawczych przez ekspertów z dziedziny leśnictwa. Każda czynność gospodarcza, w tym przypadku rębnia oraz odnowienie lasu, jest dokładnie zaplanowana. Zgodnie z tym dokumentem w miejscu prac w przyszłości powinien rosnąć drzewostan olszowo-grabowo-dębowy z przewagą dębu szypułkowego. Obecny skład gatunkowy jest niezgodny z założeniami planu urządzenia lasu i mamy obowiązek dokonać jego przebudowy, wprowadzając ww. gatunki drzew.

                Lasy w uroczysku Sekuła są lasami gospodarczymi i zgodnie z obowiązującym prawem należy prowadzić w nich trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

Osoby korzystające rekreacyjnie z tego terenu prosimy w najbliższym czasie o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie powierzchni roboczych.