Aktualności Aktualności

Powrót

Przetarg nieograniczony na najem/dzierżawę pomieszczeń

Przetarg nieograniczony na najem/dzierżawę pomieszczeń

Siedlce, dnia 17.09.2019r.

 

Zn.spr.: SA.2217.82.2019

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Siedlce zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na najem/dzierżawę na czas nieokreślony powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności usługowej, handlowej, magazynowej lub do użytku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Nieruchomości przeznaczone do wynajmu/dzierżawy położone są w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 16, ul. Domanickiej 71, ul. Kazimierzowskiej 9  oraz w Golicach.

 

I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 16:

  1. Place pod garaż przy ul. Poniatowskiego 16 w Siedlcach

 (działka numer 1/15, adres administracyjny 14-64-011-0035-1/15, adres leśny 17-09-1-04-311a,

KW SI1S/00048133/9) o numerze inw. 220/091, powierzchnia:  25,00 m². 20,00m2, 24,20m2, 22,88m2.                                   

a. Opis przedmiotu dzierżawy/najmu:

Grunt nieutwardzony

b. Opłata z tytułu dzierżawy/najmu:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 3 zł/m2 miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

II. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się w Siedlcach przy ul. Domanickiej 71:

  1. Pomieszczenie magazynowe przy ul.  Domanickiej 71

(działka nr 3, adres administracyjny 14-64-011-00131, adres leśny 17-09-1-04-140b, KW 71866/6) w budynku o numerze inw. 104/580, powierzchnia ok 300 m2

  1. Opis nieruchomości:

Pomieszczenie nie jest wyposażone są w instalację elektryczną. Magazyn w bardzo złym stanie technicznym - do remontu.

  1. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 2,00 zł/m2 miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

III. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się przy ul. Kazimierzowskiej 9 w Siedlcach:

1. Pomieszczenie magazynowe przy ul. Kazimierzowskiej 9 (działka numer 12/1,

adres administracyjny 14-64-011-0035-12/1, adres leśny 17-09-1-04-310a,

KW SI1S/00048133/9) w budynku o numerze inw. 102/163, powierzchnia 124,44 m², oraz powierzchnia 101,70m2

a. Opis nieruchomości:

pomieszczenie nieogrzewane, wyposażone w instalację elektryczną.

b. Opłaty z tytułu najmu/dzierżawy:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 6,00 zł/m2 miesięcznie netto.

Niezależnie od czynszu, Dzierżawca/Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Miasta Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/Najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

IV. Dane dotyczące przedmiotu przetargu znajdującego się w Golicach:

  1. Domek letniskowy położony w Golicach

( działka numer: 960, adres administracyjny: Golice 1, 08-110 Siedlce, adres leśny: 17-09-1-04-36, KW 74892) budynek o numerze inw.: 109/570. Powierzchnia: 48,90m2.

  1. Opis nieruchomości:

Pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną.

  1. Opłaty z tytułu dzierżawy/najmu:

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: 5,00zł/m2 miesięcznie.

Niezależnie od czynszu, dzierżawca/najemca będzie ponosił opłaty z tytułu:

- pobranej energii elektrycznej wg wskazań podlicznika i obowiązujących taryf,

- podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek określonych Uchwałą Rady Gminy Siedlce,

- odbioru powstałych w dzierżawionych pomieszczeniach nieczystości stałych.

Dzierżawca/ najemca w tym zamiarze dopełni niezbędnych formalności.

Oferta powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta albo - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot - nazwę firmy oraz siedzibę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

2. Numer NIP/REGON.

3. Oferowaną wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 1 m² powierzchni użytkowej, podaną w wartości netto, zapisane liczbowo i słownie.

4. Rodzaj usług/działalności, jakie oferent zamierza świadczyć we wskazanych pomieszczeniach użytkowych.

5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy dzierżawy/najmu.

6. Oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych lub w rejestrze dłużników, prowadzonym przez biura informacji gospodarczych oraz że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.

7. Podpis oferenta i datę sporządzenia oferty.

Związanie ofertą:

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert.

Wadium:

Nie jest wymagane.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Złożenie w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Nadleśnictwa Siedlce i opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana hasłem:

„Przetarg nieograniczony – dzierżawa/najem nieruchomości Nadleśnictwa Siedlce ”

” nie otwierać przed 19.09.2019 r. do godz. 10:00”

Oferty można składać na adres: Nadleśnictwo Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce. Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2019 r. o godz.10.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Nadleśnictwa Siedlce.                                

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Nadleśnictwo Siedlce zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być w każdym czasie odwołane przez organizatora.

Zainteresowani mogą obejrzeć pomieszczenia oraz zapoznać się z ich stanem technicznym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i w każdym dniu roboczym w godzinach 10.00 – 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Siedlce w pokoju numer 21 lub pod numerem   tel.: 600 401 861. 

 

Załączniki:

1. Wzór umowy dzierżawy.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

Materiały do pobrania