Aktualności Aktualności

Powrót

IV OGŁOSZENIE O PRZETARGU (ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT)

IV OGŁOSZENIE O PRZETARGU (ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT)

    Zn. Spr.: S.4000.2.2017                                                                                                                                                                                                         Siedlce, 28.12.2017r.

 

IV OGŁOSZENIE O PRZETARGU (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)

Nadleśnictwo Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce tel. 25 63 284 31

                                                                               

Nadleśnictwo Siedlce działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, Poz. 692) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż następującego pojazdu:

 • samochód osobowy Suzuki Grand Vitara 2.0 MR’05,
 • nr rejestracyjny WS33138,
 • rok produkcji 2007,
 • przebieg 186 186 km,
 • data pierwszej rejestracji 2007/07/03.

Samochód jest sprawny technicznie. Do wglądu dostępna jest ocena stanu technicznego nr 22986, wykonana przez rzeczoznawcę TSiRD.

 

Cena wywoławcza: 20 000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

 1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert. Pojazd znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce przy ul. Kazimierzowskiej 9 (parking na zapleczu budynku biura), codziennie (oprócz soboty i niedzieli) w godz. od 7:15 do 15:15.
 2. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Dariusz Mikiciuk.
 3. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce przy

     ul. Kazimierzowskiej 9, w sali konferencyjnej nr 14 na parterze budynku biura, w dniu

4 stycznia 2018r, o godz. 9:00.

 1. Oferty z ceną brutto należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce, ul. Kazimierzowskiej  9, w sekretariacie do dnia 3 stycznia 2018r. do godz. 14:30.

      Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg-sprzedaż samochodu  

     Suzuki"

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100)

       Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Siedlce 75 2030 0045 1110 0000 0046 2900 lub gotówką do kasy Nadleśnictwa Siedlce.

 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 3 stycznia 2018 do godz. 14:30.
 2. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictw Siedlce przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Nadleśnictwo Siedlce informuje, że:
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu;
 • wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy zakupu.
 1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

       Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierającą najwyższą cenę. Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

       Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

 1. Sposób postępowania w przypadku złożenia równorzędnych ofert: W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja kontynuuje przetarg w formie ustnej licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o terminie i miejscu licytacji. W trakcie licytacji oferenci, o których mowa w pkt 10 zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny zamieszczonej w równorzędnych, najkorzystniejszych ofertach dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Pisemna oferta powinna zawierać:

 

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;
 2. Numer PESEL, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. Numer rachunku bankowego oferenta;
 4. Datę sporządzenia oferty;
 5. Oferowaną cenę brutto;
 6. Nazwę samochodu będącego przedmiotem sprzedaży;
 7. Sposób zapłaty ceny.
 1. Nadleśnictwo Siedlce zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 2. Nadleśnictwo Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Termin zapłaty za zakupiony samochód Suzuki Grand Vitara:

           Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy sprzedaży  

           (wystawieniu faktury) w terminie do 7 dni.

 1. Odbiór samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty – wpłynięciu należności

           na rachunek bankowy Nadleśnictwa Siedlce.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń - Nadleśnictwo Siedlce
 2. Strona internetowa - Nadleśnictwo Siedlce
 3. Serwis ogłoszeniowy – OLX.pl